”Efterföljelse” – 7 juli 2024

Predikan Mattias Olofsson

Knölsvan med ungar (Cygnus olor) – foto: Christer Strid

Epistel

Första Petrusbrevet kapitel 1, vers 13-16

Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.
Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga.
Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig.
Det står ju skrivet: ’Ni skall vara heliga, ty jag är helig.’

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 5, vers 20-26

Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: ’Du skall inte dräpa’; den som dräper undgår inte sin dom.
Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.
Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig,
så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva.
Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse.
Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086